Home  
Krátce
Židovský Rok
Rabi Hoffberg Končí 
Zatím Zůstávám
Pytel Plný Papírků
Zachovat Status Quo
Cikáni
Chasidské Příběhy 
Mír Je Možný

Zatím Zůstávám
Tři otázky jsme položili i rabínu Hoffbergovi.Jaké byly podle Vás hlavní důvody, 
které vedly Federaci ŽO k rozhodnutí neprodloužit s Vámi smlouvu?
 
V době, kdy jsem začal pracovat jako federační rabín, byl jsem také konzervativním rabínem Bejt Praha. Později jsem působil jako rabín nově vzniklé konzervativní komunity, skupiny Masorti. Vedení Federace, jak jsem to alespoň pochopil, se rozhodlo, že musí najmout rabína nezávisle, bez vlivu jakékoliv jiné organizace. Proto se rozhodlo vyhlásit vlastní, nezávislý konkurz. Věřím, že celé rozhodnutí je výsledkem požadavků místní politiky a nikoliv odrazem mé práce. Většina obcí doufala, že budu v práci pokračovat a v budoucnu oficiálně znovu získám pozici federačního rabína. V tomto duchu se jejich zástupci také otevřeně vyjadřovali na setkání Rady FŽO. Nicméně, způsobem, který by mohl být považován za pochybnou politiku, bylo pouhými třemi hlasy přijato rozhodnutí o ukončení mého působení. 

To nebylo prodlouženo ani na přechodnou dobu, než proběhne výběrové řízení. Bylo zřejmé, že politika hraje důležitější roli než potřeby mnoha mimopražských obcí. Připomínám v této souvislosti, že pozice federačního rabína byla financována ze státních peněz a že bude potřeba tuto podporu ze strany státu nyní pozastavit. V návštěvách obcí nadále pokračuji pouze jako konzervativní (masorti) rabín, pokud si to tyto obce jednotlivě vyžádají. Ačkoliv bylo rozhodnutí odůvodněno mým nedostatečným pokrokem ve studiu češtiny, žádná z obcí, které jsem pravidelně navštěvoval, neměla v této otázce zásadní výhrady. 

Jak hodnotíte svou roční zkušenost?
Řekl bych, že všichni zúčastnění se hodně naučili. Já jsem se naučil nejen základům češtiny, ale také lépe chápat českou kulturu a společnost, její hodnoty. Trvalo mi dlouho poznat obce, které jsem jednou či několikrát do měsíce navštěvoval, seznámit se s jejich potřebami. 
Každá obec je úplně jiná. Nicméně jsem zjistil, že se pro ně dá mnohé udělat. Obce, které si mne jako federačního rabína vyžádaly, zjistily, že je možné dohodnout si individuální program, přizpůsobený úrovni vzdělání i náboženského života jejich členů. Tak má každá obec možnost využít služeb federačního rabína k dosažení cílů, které si sama určí.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna? 
Zůstáváte v Praze jako rabín hnutí Masorti? Ano, do Prahy jsem přišel s úmyslem pomáhat místní židovské komunitě a s tímto záměrem dále pokračuji v práci. Doufám, že se mi podaří nějak přispět k zajištění pluralismu v rámci místní komunity. Také bych rád pomohl vytvořit aktivní konzervativní vedení, z nějž by vzešli rabíni, kantoři a učitelé pro budoucí generace. I nadále budu proto učit, sloužit bohoslužby a vést lidi k židovskému způsobu života a hodnotám. Hodlám setrvat v čele české konzervativní komunity tak dlouho, jak dlouho (pokud) budeme schopni toto pokračování finančně zajistit.